Connect Albania

Investo në Shqipëri

Connect Albania (CA) është një program inovator online për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Projektit IOM Albania “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”.

Investo në Shqipëri

Shqipëria ka bërë përparim në sektorët kryesorë të BE-së, siç janë sundimi i ligjit dhe reforma në sektorin e drejtësisë dhe, aktualisht, po pret hapjen e negociatave për pranimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria po u kushton vëmendje të veçantë edhe investitorëve të mundshëm dhe, më poshtë, janë renditur disa faktorë dhe arësye pse duhet të investoni në Shqipëri:

Faktorët ekonomikë

 • Lidhjet e ngushta me Tregun e BE-së

 • Anëtarësimi në CEFTA që përfshin gjithashtu Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Kroacinë, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën

 • Trendi në rritje i eksporteve të produkteve bujqësore

 • Mundësia për marrjen me qira të pronës shtetërore me qira simbolike prej ‘1 €’

 • Përparësitë fiskale dhe politika të favorshme fiskale

 • Marrëveshjet e tregtisë së lirë me disa vende nuk përcaktojnë asnjë tarifë për produktet industriale dhe kuota me normë tarifore për produktet bujqësore

 • Anëtarësimi në NATO

 • Numri në rritje i markave tregtare të adresuara për tregun e eksportit

 • Kostot më konkurruese të punës në rajon

 • Avantazhet e marrëveshjeve të tregtisë së lirë me vendet e BE-së, si Islanda, Zvicra

 • Qeveria po përgatit dhe zbaton paketa dhe stimuj miqësore që u mundësojnë fermerëve të të gjitha disiplinave një menaxhim efektiv të aktiviteteve të tyre ekonomike, më shumë akses në rrjetet e financimit dhe shpërndarjes dhe në tregje më të mëdha

 • Çmimet konkurruese të tokës

 • Skemat Kombëtare dhe Evropiane të Mbështetjes Financiare

Faktorë kulturorë

 • Kultura mikpritëse, mosha e re e popullsisë shqiptare, nxënës të shpejtë të gjuhëve të huaja, ushqim i shijshëm, klimë e mirë dhe me diell

 • Nuk ka pengesa kulturore gjatë biznesit në Shqipëri. Markat e huaja vlerësohen shumë në Shqipëri

Faktorë kulturorë

 • Klima e favorshme dhe llojet e ndryshme të mikroklimave bëjnë të mundur rritjen e bimëve që janë të buta për një zonë të caktuar

 • Burimet e favorshme të tokës dhe ujit

 • Sektori i bujqësisë reflektoi një rritje te konsiderueshme dhe nuk u prek nga kriza e Eurozonës