Connect Albania

Mbrojtja e të Dhënave

Connect Albania (CA) është një program inovator online për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Projektit IOM Albania “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”.

Mbrojtja e të Dhënave

Mekanizmi Connect Albania, si pjesë e Programeve të IOM, do të marrë të gjitha masat paraprake të arsyeshme dhe të nevojshme për të ruajtur konfidencialitetin e të dhënave personale dhe anonimitetin e subjekteve të të dhënave. Të gjitha të dhënat personale do të mblidhen, përdoren, transferohen dhe ruhen në mënyrë të sigurt në përputhje me parimet e mbrojtjes së të dhënave të IOM-it.