Connect Albania

Paraqisni një Ankesë

Connect Albania (CA) është një program inovator online për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Projektit IOM Albania “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”.

Paraqisni një Ankesë

Në qoftë se ju jeni:

  • një kandidat që ndjek procedurat për t’u bërë një Agjent i Zhvillimit i Interesuar, ose
  • keni statusin e Agjentit të Zhvillimit të Interesuar dhe po ndihmoni një investitor potencial për të bërë një investim në Shqipëri përmes Mekanizmit të Connect Albania, ose
  • një investitor potencial i angazhuar me një Agjent të Zhvillimit të Interesuar dhe/ose me një Agjent Zhvillimi të Suksesshëm për të krijuar një biznes në Shqipëri, nëse procesi përkatës nuk po shkon siç përcaktohet në Rregulloren e Connect Albania, ju lutemi adresoni sugjerimet tuaja ose ndonjë ankesë të mundshme këtu:  [email protected]

Connect Albania do të ndjekë mesazhin tuaj. Faleminderit!